top of page

Algemene voorwaarden                                                 HelloGrowth

Artikel 1. Toepasselijkheid en bedrijfsgegevens
1.
1.    Deze algemene voorwaarden van HelloGrowth (hierna te noemen: Algemene Voorwaarden), welke onderneming is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 73967564, zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van HelloGrowth en op elke lidmaatschapovereenkomst voor de afname van diensten (hierna te noemen: de Overeenkomst) gesloten tussen HelloGrowth en een Lid. Onder Lid wordt verstaan: elke natuurlijke persoon die voor zichzelf een lidmaatschapovereenkomst is aangegaan met HelloGrowth voor de afname van diensten, zijnde nader te specificeren sportactiviteiten, geboden door HelloGrowth.  

1.2.    Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk dan wel mondeling is overeengekomen tussen HelloGrowth en het Lid, in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven. 

1.3.    In geval van tegenstrijdigheid tussen een bepaling van de Algemene Voorwaarden en een bepaling uit de Overeenkomst prevaleert te bepaling uit de Overeenkomst. 

 

Artikel 2. Lidmaatschap en Overeenkomst

2.1.    Er zijn verschillende vormen van lidmaatschap tussen het Lid en HelloGrowth mogelijk. De vorm van het lidmaatschap zal nader worden gespecificeerd in de Overeenkomst alsmede de van toepassingzijnde voorwaarden daarbij behorende. Deze verschillende vormen van lidmaatschap kennen elk specifieke eigenschappen en voorwaarden over onder meer het type sportactivititeiten, omvang van de activiteiten en bijbehorende tarieven, welke tarieven in abonnementsvorm dan wel per rittenkaart gesteld kunnen worden (hierna te noemen: de Lidmaatschapsgeldenen).

2.2.    De Overeenkomst en het daaruit voortvloeiende recht op deelname aan (een) bepaalde sportactiviteit(en) is strict persoonsgebonden en daarom niet overdraagbaar aan een derde, niet verhandelbaar en niet restitueerbaar. HelloGrowth behoudt zich het recht voor om een Lid bij inschrijving of erna om een legitimatie te verzoeken. 

2.3.    Bij afsluiting van een Overeenkomst gaat het lidmaatschap met ingang van de overeengekomen datum in en voor de duur zoals bepaald in de Overeenkomst. Facturatie en betaling van de Lidmaatschapsgeldenen geschiedt echter altijd per hele kalendermaand en geschiedt zoals nader is bepaald in artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden. Start het Lid in een lopende kalendermaand, d.w.z. op een moment na de eerste dag van die maand, dan betaalt hij voor de duur van die kalendermaand het maandelijkse Lidmaatschapsgelden naar rato (restbedrag). 

2.4.    In geval de Overeenkomst tot stand is gekomen op afstand of buiten de verkoopruimte, heeft het  Lid heeft twee (2) weken bedenktijd na ondertekening van de Overeenkomst om het aangegane lidmaatschap kosteloos te ontbinden. Indien het Lid hiervan gebruik wenst te maken dient hij dit binnen de gestelde termijn schriftelijk en ondubbelzinning bij HelloGrowth kenbaar te maken. Dit herroepingsrecht eindigt in elk geval op het moment dat het Lid binnen de hiervoor genoemde periode gebruik heeft gemaakt van de diensten van HelloGrowth uit hoofde van de Overeenkomst.

2.5.    HelloGrowth behoudt zich te allen tijde het recht voor een verzoek tot lidmaatschap te weigeren, zonder opgaaf van reden.

Artikel 3. Duur van de Overeenkomst
3.1.    De Overeenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde duur. Door het aangaan van de Overeenkomst gaat het Lid akkoord met de minimale lidmaatschapsperiode vanaf de vastgestelde ingangsdatum tot de vastgestelde einddatum (de “Lidmaatschapsperiode”), welke periode nader is gespecificeerd in de Overeenkomst. Na de vastgestelde einddatum zal het lidmaatschap en de bijkomende betalingsverplichting van de Lidmaatschapsgeldenen stilzwijgend telkens met een volledige maand worden verlengd, tenzij het Lid zijn lidmaatschap beëindigt door het geven van een schriftelijke verklaring welke een (1) volledige maand tegen het einde van de maand voor afloop van de einddatum door HelloGrowth is ontvangen.

Artikel 4. Opschorting van het lidmaatschap
4.1.    Als het Lid niet in staat is om gebruik te maken van de faciliteiten van HelloGrowth in verband met ziekte of aantoonbaar letsel, kan hij de Overeenkomst tijdelijk laten stopzetten voor een aaneengesloten periode van ten minste 1 maand en maximaal 3 maanden. In dat geval zijn gedurdende deze periode van stopzetting geen Lidmaatschapsgeldenen verschuldigd aan HelloGrowth, echter zal de lengte van de Overeenkomst bij deze tijdelijke stopzetting worden verlengd met de duur van de stopzetting, derhalve ook de betaalverplichting van het Lid. HelloGrowth heeft in dit geval het recht op een bewijsstuk dat de ziekte of het letsel aantoont, bijvoorbeeld een verklaring van de behandeld arts of specialist of een behandelkaart. 

4.2.    Gedurende de periode van stopzetting als bedoeld in artikel 4.1. kan de Overeenkomst niet worden opgezegd. 

4.3.    Tijdelijke stopzetting van de Overeenkomst kan nooit met terugwerkende kracht.


Artikel 5. Lidmaatschapsgeldenen, (te late) betaling en verzuin 
5.1.    De verschuldigde Lidmaatschapsgelden zijn afhankelijk van de afgenomen dienst(en) en lidmaatschapsvorm en worden nader gespecificeerd in de Overeenkomst tussen HelloGrowth en het Lid. In beginsel geldt dat de Lidmaatschapsgelden telkens vooraf in rekening zullen worden gebracht en worden betaald door het Lid op de overeengekomen wijze en methode. Indien geen specifieke betalingstermijn/methode is overeengekomen, dient betaling binnen veertien (14) dagen middels bankoverschrijving te geschieden. Onverminderd voorgaande, dient bij aanschaf van de zogenaamde rittenkaart, anders dan bij een abonnementsvorm, de betaling van de Lidmaatschapsgelden in een keer vooraf te worden voldaan.

5.2.    HelloGrowth maakt eventuele prijsverhogingen die van toepassing zijn op lopende Overeenkomsten minimaal vier (4) weken van tevoren aan de Leden bekend. 

5.3.    Indien een prijsverhoging zoals bepaald in artikel 5.2. plaatsvindt, heeft het Lid het recht om de Overeenkomst binnen die vier (4) weken na de bekendmaking en het hanteren van de nieuwe prijs  te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe prijzen zullen gelden. Eventueel vooruitbetaalde Lidmaatschapsgeldenen vanaf het moment dat de overeenkomst wordt ontbonden zullen dan worden terugbetaald binnen veertien (14) dagen aan het rekeningnummer dat tijdig door het Lid aan HelloGrowth schriftelijk kenbaar wordt gemaakt. 

5.4.    HelloGrowth behoudt zich het recht voor de Lidmaatschapsgeldenen jaarlijks per 1 januari aan te passen op basis van de wijziging van de consumentenprijs index (CPI) (alle huishouders 2015=100) gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. De mogelijkheid tot ontbinding zoals bedoeld in artikel 5.3. is niet van toepassing op prijsaanpassingen die HelloGrowth doorvoort op basis van voormelde indexatie noch op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals die ter zake van BTW. Deze indexering is van toepassing op alle lopende Overeenkomsten ongeacht de looptijd. Als deze prijsverhoging plaatsvindt binnen 3 maanden na totstandkoming van de Overeenkomst, dan bestaat er wel een recht tot ontbinding zoals bedoeld in lid 5.3. 

5.5.    Voor het (automatisch) innen van de Lidmaatschapsgeldenen heeft HelloGrowth een partnerschap met een factureringsbedrijf Pay n Plan. Dit bedrijf zorgt ervoor dat in naam van HelloGrowth  de verschuldigde (periodieke) betalingen via sepa-regelgeving worden geïncasseerd. Elk Lid waarvan de gelden via deze methode worden geind dient toestemming voor de machtiging te geven. De naam van dit bedrijf, thans Pay n Plan, zal weergegeven worden op uw bankafschrift. 

5.6.    Bij niet tijdige betaling is het Lid onmiddellijk en zonder verdere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de datum waarop het Lid in verzuim is, worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen direct opeisbaar en dienen deze door het Lid aan HelloGrowth te worden voldaan. 

5.7.    Indien het Lid in gebreke blijft met het voldoen van enige betaling zoals overeengekomen in de Overeenkomst, heeft HelloGrowth het recht om het resterende openstaande saldo direct op te eisen. De toegestane wettelijke rente, met een minimum van €40,00 (zegge: veertig euro) en alle kosten van invordering, waaronder, maar niet beperkt tot, kosten van het incassobureau en andere buitengerechtelijke kosten, gerechtelijke kosten en eventuele advocaatkosten, worden bij het Lid in rekening gebracht. 

5.8.    Bij het Lid kunnen bijkomende servicekosten in rekening worden gebracht voor iedere controle, credit card, of niet uitvoerbare betaling i.v.m. onvoldoende middelen en / of voor een andere reden. Als het Lid zijn maandelijkse Lidmaatschapsgeldenen betaalt door elektronische overboeking (EFT), behoudt de aangewezen Pay & Plan zich het recht voor het innen via EFT van alle verschuldigde bedragen met inbegrip van alle recente kosten en servicekosten. 

5.9.    Indien het Lid niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is HelloGrowth bevoegd om het Lid de toegang tot sportfaciliteiten te ontzeggen. De betalingsverplichting blijft overkort bestaan.

Artikel 6. Afwezigheid
6.1.    Indien een Lid niet kan deelnemen aan de sportactiviteit(en) zoals overeengekomen in de Overeenkomst en / of waarvoor hij of zij zich heeft aangemeld, ongeacht de reden daartoe, dient het Lid zich zo spoedig mogelijk tijdig af te melden aan HelloGrowth. Specifiek voor alle trainingen geldt: dit houdt in schriftelijk afmelden minimaal 24 uur voor aanvang van de betreffende training. In geval van een te late afmelding zullen de kosten voor de volledige training in rekening gebracht. Bij een rittenkaart betekent dit dat één betaalde training van de rittenkaart wordt ingehouden. Bij een abonnementsvorm betekent dit dat de training wordt ingehouden en het lid deze training niet meer kan inschrijven op een later moment. 

Artikel 7. Beëindiging Overeenkomst
7.1.    Inder de volgende omstandigheden kan het Lid de Overeenkomst beëindigen:
a)    Algemeen: De Overeenkomst kan door het Lid worden beëindigd door middel van opzegging via een schriftelijke kennisgeving (per schrijven of e-mail) aan HelloGrowth. Dit kan via het opzegformulier of – indien de Overeenkomst digitaal tot stand is gekomen – digitaal per email. Er geldt een opzegtermijn van een (1) maand bij een abonnement van 6 maanden. De Overeenkomst eindigt op de einddatum van de lidmaatschapsperiode of – ingeval de Overeenkomst stilzwijgend is verlengd of te laat is opgezegd – aan het einde van de daaropvolgende maand;
b)    Medisch: Als het Lid vanwege medische redenen, bijvoorbeeld door ziekte of letsel, niet in staat is om de sportfaciliteiten te gebruiken, kan hij de Overeenkomst beëindigen door HelloGrowth minimaal 1 kalendermaand van tevoren daarvan schriftelijk op de hoogte te stellen. Opzegging dient te geschieden tegen het einde van de kalendermaand. HelloGrowth heeft in dit kader recht op een doktersverklaring of behandelbewijs waaruit de medische reden blijkt;
c)    Verhuizing: Het Lid kan de Overeenkomst beëindigen als hij gedurende de looptijd van de Overeenkomst verhuist buiten een straal van 25 kilometer van de locatie van HelloGrowth, te weten het ingeschreven adres bij de Kamer van Koophandel. Beëindiging van de Overeenkomst geschiedt in dat geval door minimaal 1 maand van tevoren een schriftelijk bewijs van inschrijving bij de gemeente waarnaar is verhuisd aan HelloGrowth te overhandigen. De Overeenkomst zal in dit geval eindigen op de laatste dag van de eerstvolgende maand.

7.2.    Tussentijdse beëindiging door HelloGrowth is met onmiddellijke ingang mogelijk indien:
Het Lid een of meerdere bepalingen van de Overeenkomst en / of deze Algemene Voorwaarden schendt, tenzij de schending een tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt of het Lid zich onrechtmatig heeft gedragen jegens het bedrijf HelloGrowth of jegens een ander Lid van HelloGrowth. Het resterende Lidmaatschapsgelden wordt in deze gevallen niet terugbetaald.

7.3.    Indien HelloGrowth haar onderneming beëindigt, dan is tussentijdse opzegging door HelloGrowth mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Het resterende Lidmaatschapsgelden wordt in dat geval terugbetaald.

Artikel 8. Verplichtingen van het Lid
8.1.    Het Lid verklaart, naar beste weten, dat hij of zij gezond is en fysiek in staat om de sportactiviteit(en) zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht het Lid zich ertoe alvorens de Overeenkomst te sluiten met HelloGrowth zijn arts te raadplegen.

8.2.    Ingeval van een medische contra-indicatie voor deelname aan de sportactiviteit(en), dient het Lid dit te melden aan HelloGrowth.

8.3.    Het Lid dient wijzigingen in zijn persoonsgegevens, zoals het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer, tijdig schriftelijk of elektronisch aan. Het Lid verklaart dat hij zijn of haar gegevens naar waarheid en correct heeft doorgegeven. In geval van wijziging van een van de gegevens dient het Lid dit direct, zonder enige vertraging, bij HelloGrowth kenbaar te maken. 

Artikel 9. Aansprakelijkheid 

9.1.    HelloGrowth is niet aansprakelijk voor blessures of verdere medische indicaties. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Niettegenstaande voorgaaande is HelloGrowth nimmer aasnprakelijk voor diefstal, zaak- of persoonsschade die een Lid lijdt bij de uitvoering van de Overeenkomst, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van HelloGrowth. 

9.2.    Het Lid is tegenover HelloGrowth aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen zoals bedoeld in artikel 18 van deze voorwaarden en voor schade die voor rekening en risico van het Lid komt. Het Lid is eveneens aansprakelijk voor alle schade die tijdens de sportactiviteit(en) aan zaken van HelloGrowth wordt toegebracht dan wel door zijn toedoen wort veroorzaakt. 

9.3.    Het Lid vrijwaart HelloGrowth hierbij voor aanspraken van derden, die het gevolg zijn van een doen of laten van het Lid, hieronder mede begrepen schade die hij of zij bij andere Leden veroorzaakt. 


Artikel 10. Overmacht
10.1.    HelloGrowth is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. In geval van overmacht is HelloGrowth gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden met onmiddelijke ingang zonder gehouden te zijn tot enigerlei schadevergoeding jegens het Lid en / of een derde. Onder overmacht wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. 

Artikel 11. Privacy
11.1.    HelloGrowth verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van elk Lid in verband met de uitvoering van de Overeenkomst en de relatie die HelloGrowth heeft met het Lid. Hellogrowth verwerkt deze personsgegevens voor uitsluitend voorgenoemd doeleinde en op verantwoorde wijze conform de geldende (inter-)nationale wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

11.2.    Elk Lid kan desgewenst op elk moment middels schriftelijk verzoek aan HelloGrowth zijn rechten op basis van de AVG uitoefenen, waaronder inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens. Lees hierover meer in het privacy reglement van HelloGrowth, te raadplegen via: https://www.hellogrowth.nl/privacy-cookie-statement. 


Artikel 12. Toepasselijk recht, geschillen
12.1.    Alle geschillen die voortvloeien uit de lidmaatschapovereenkomst en/of de onderhavige Algemene Voorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant, locatie rechtbank ’s-Hertogenbosch. 
12.2.    Op de lidmaatschapovereenkomst en onderhavige Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

 

Algemene voorwaarden HelloGrowth versie januari 2023.pdf

bottom of page